Persbericht 4 maart 2019

Het meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van SMAA treft u hier aan. Het jaarverslag 2018 treft u hier aan. De jaarrekening 2018 treft u hier aan.

SMAA brengt via haar eigen website en social media haar activiteiten onder de aandacht brengen. Dankzij (digitale) bronnenpublicaties en gerichte publiciteit, maakt SMAA informatie over de middeleeuwse geschiedenis van onze hoofdstad bekend bij de inwoners en andere belangstellenden. Via de website en social media kunnen zij kennis nemen van de projecten en activiteiten van SMAA en haar samenwerkingspartners.

Samenstelling SMAA

SMAA wordt (onbezoldigd) bestuurd door drs Patrick Vlegels. Als directeur legt hij verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht vergadert tenminste tweemaal per jaar. SMAA beoogt een adviesraad aan zich te binden met het oog op fondsenwerving en ambassadeurschap voor door de stichting geëntameerde projecten en activiteiten. De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden, allen eveneens onbezoldigd:

-mw. drs. J. Smit, voorzitter;

-drs. W.O. Schreuder, lid;

-mr. A.J.H. de Boer, lid.

De raad van toezicht vergadert tenminste tweemaal per jaar.

SMAA beoogt een adviesraad aan zich te binden met het oog op fondsenwerving en ambassadeurschap voor door de stichting geëntameerde projecten en activiteiten.

Gegevens

Naam van de instelling:               Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam

RSIN/fiscaal nummer:                   859150938

Kamer van Koophandel:               72553855

Directeur/bestuurder:                   drs. P. Vlegels

Postadres:                                      Jan van Kuikweg 131, 1962 WB Heemskerk