De Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam (hierna: SMAA) heeft tot doel de toegankelijkheid, beschikbaarheid en het gebruik te bevorderen van de middeleeuwse archieven van en over de stad Amsterdam, opdat de kennis van het middeleeuwse Amsterdam vergroot en verspreid wordt onder een zo breed mogelijk publiek.

SMAA zorgt ervoor dat mensen binnen en buiten Amsterdam bewust gemaakt kunnen worden van hoe de stad er in haar eerste eeuwen uitzag en functioneerde. Zij maakt de parallellen tussen heden en verleden zichtbaar op maatschappelijke thema’s als welvaart, zorg, jeugd, migratie, integratie, diversiteit en gemeenschapszin – of juist de verschillen. Zo draagt SMAA eraan bij dat kennis van de geschiedenis van de eigen stad als een spiegel kan werken voor een ieder die in de stad van nu leeft, en daarmee aan het versterken van de binding tussen stedeling, stad en stedelijke samenleving.

De primaire doelstelling van het eerste project is het inventariseren en conserveren van de archieven van de Amsterdamse middeleeuwse gasthuizen en het voor een zo breed mogelijk publiek digitaal beschikbaar stellen van de meest bijzondere bronnen en verhalen uit deze archieven.

In de tweede plaats is leesbaarheid van de documenten zelf een hindernis voor het gebruik van de gasthuisarchieven. Vele documenten zijn geschreven in een handschrift dat slechts voor enkele specialisten leesbaar is. Dat geldt vooral voor die stukken die door ongeoefende schrijvers geschreven zijn en heel ver af staan van het nette handschrift van de professionele stadsklerken uit de Middeleeuwen. En zoals het altijd gaat, juist dat blijken de meest bijzondere bronnen te zijn.

De meest waardevolle bronnen zullen met een vertaling in het modern Nederlands digitaal beschikbaar komen voor iedereen die geïnteresseerd is in de middeleeuwse geschiedenis van Amsterdam. En om het geheel compleet te maken wordt voor de wetenschappelijke onderzoeker een wetenschappelijke bronnenuitgave toegevoegd.